Poptávky a objednávky

emcos@emcos.cz

Informační linka

+420 417 533 521

TUV

Návrh kompenzace

Zásady pro návrh a projektování kompenzačních zařízení

1. Určení typu kompenzace 
Pro správný a optimální návrh kompenzačního zařízení je nutné získat maximální informace o kompenzovaném odběru a síti, do které bude zařízení připojeno.Jedná se zejména o průběh činného a jalového výkonu kompenzovaných spotřebičů, úroveň harmonických proudů a napětí v uzlu připojení kompenzátoru, zkratový výkon atd. Z těchto podkladů se stanoví požadavky na parametry kompenzátoru, tj. kompenzační výkon, způsob a rychlost regulace a spínání kompenzačních stupňů, 
řešení s hradící tlumivkou nebo jako filtr atd. 


2. Kompenzace nelineárních spotřebičů 
Nelineární spotřebiče (např. polovodičové měniče, řízené pohony, svářečky, obloukové pece, výbojková a zářivková svítidla, počítačové sítě apod.) znečisťují el. síť generováním harmonických proudů,které mohou přetěžovat kompenzační kondenzátory, vodiče ap. Úroveň znečistění a volba vhodného typu kompenzačního zařízení může být předběžně stanovena z podílu výkonu generujících spotřebičů SGH ku instalovanému výkonutransformátoru SN . 

Je-li 
SGH / SN < 15-20% 
málo znečistěná síť 
lze použít nehrazený (nechráněný) kompenzační rozváděč (EM, EMV, EV) 

20% < SGH / SN < 50% 
silně znečistěná síť 
nutno použít hrazený (chráněný) kompenzační rozváděč (EF, ES) 

SGH / SN > 50% 
extémně znečistěná síť nutno použít aktivní filtr nebo laděný pasivní filtr k redukci harmonických složek 

(nutná konzultace s výrobcem a měření) 

3. Kompenzační výkon 
Výkon kompenzačního zařízení je možno určit buď výpočtem: 
Qc = P x (tg φ2 - tg φ1) = P x k 
kde P je soudobý max. činný odběr, φ2 je úhel požadovaného účiníku a φ1 je úhel výchozího účiníku, 
koeficient k = (tg φ2  -  tg φ1) je uveden v tabulce pro výpočet kompenzačního výkonu 

nebo Qc = odebraná jalová energie [kvarh] / t [h] (při konstantních - vyrovnaných odběrech). 

Nejlépe je stanovit potřebný výkon měřením (kontaktujte naše servisní oddělení
- síťovým analyzátorem je nutno měřit parametry rozvodné soustavy, činný a jalový výkon, účiník, případně úroveň harmonických 
- na základě rozboru naměřených hodnot stanovit kompenzační výkon a typ kompenzačního rozváděče. 

4. Limit pro kompenzaci NN 
Kompenzační výkony větší jak 800kvar až 1000kvar je vhodné řešit kompenzací na straně VN. 

5. Jištění a přívod 
Výrobce kompenzačních rozváděčů doporučuje umožnit vypínání/odpínání kompenzačního rozváděče od sítě. 
Kompenzační rozváděče řady EV do 300kvar (EF, ES dle katalogu) jsou vždy vybaveny přívodním pojistkovým odpínačem. 
Samostatné přívodní pole s jističem (odpínačem, vypínačem) umožňuje připojení kabelem nebo pasy, pole je možno přidat ke každému kompenzačnímu rozváděči. 
Přívod shora (A) je řešen pro připojení kabelem (kabelovou průchodkou) nebo pasy (nutno doplnit nadstavbu výšky 250mm), pole pro přívod shora má vždy hloubku 600mm. 
Pro přímé napojení shora do přípojnic bez samostatného přívodního pole je nutno vždy v tomto poli doplnit nadstavbu výšky 250mm. 
Přívod zdola (B) pomocí mezipole šíře 200/300mm je uvažován pro připojení kabelem (pouze do výkonu 300kvar) nebo pasy a je nutno zajistit přístup z boku rozváděče. 
Kompenzační rozváděče řady EV do 300kvar umožňují přímé připojení kabelem zdola nebo zvětšením hloubky pole na 600mm. 
Provedení přívodu, počet a druh kabelů nebo pasů nutno vždy uvést v objednávce. 

6. Dimenzování přívodu 
Průřez přívodních silových vodičů nutno volit s ohledem na max. proud kompenzátoru (zvýšené napětí sítě a možné přetížení harmonickými složkami), 
který se rovná 1,43-násobku celkového proudu kondenzátorů - IV =1,43 x IC 
Hodnotu lze stanovit z velikosti kapacitního výkonu QC [kvar]: 
- pro síť 400V přibližně 2,06-násobku QC [kvar] 
- pro síť 500V přibližně 1,65-násobku QC [kvar] 

7. Zapojení měřících obvodů 
Přístrojový transformátor proudu v hlavním rozváděči je vhodné umístit ve stejné fázi, ze které je odebíráno i napájecí a měřící napětí pro regulátor. 

8. Instalace 
Kompenzační rozváděče je možno umístit nad kabelovým kanálem bez dalších opatření 
(všechny kondenzátory použité v typových rozváděčích EMCOS obsahují nevytékavý impregnant). 

9. Kompenzace asynchronních generátorů 
Kompenzační rozváděče pro kompenzaci asynchronních generátorů mají dodatečné typové značení "E" (EME, EVE, EFE atd.) a po dobu fázování generátoru mají blokovanou funkci regulátoru (použití je nutno uvést v objednávce). 

10. Tepelné ztráty 
Kompenzátory s většími tepelnými ztrátami (VARKOM větších výkonů a zejména F-KOM, STYKOS) je nutno projektovat do řádně větraných místností a zajistit odvod ztrátového tepla. Maximální ztráty při provozovaném jmenovitém výkonu kompenzátorů jsou uvedeny v katalogu kompenzačních rozváděčů (tabulky výkonů).

© 2023 Emcos.cz - všechna práva vyhrazena

Web vytvořila Pro-idea s.r.o.