Poptávky a objednávky

emcos@emcos.cz

Informační linka

+420 417 533 521

TUV

Často kladené otázky

Následkem špatného účiníku je v elektrizační soustavě nutný přenos činného i jalového, tj. tzv. zdánlivého výkonu, který ve svém důsledku způsobuje: 

 • zvýšení nákladů na prvky elektrizační soustavy, tj. generátory, vedení, transformátory, elektrické rozvodny apod. 
 • zvýšení tepelných ztrát v ohmických odporech prvků rozvodné soustavy 
 • zvětšení úbytku napětí v síti 
 • zhoršení zkratových poměrů v síti způsobené zvýšením buzení generátorů 


V případě výskytu harmonických je při stejném činném výkonu celkový zdánlivý výkon navýšen o distorzní výkon. 
Činné výkony harmonických se podílejí na vytváření přídavných ztrát (Joulovým teplem, úměrné čtverci zdánlivého proudu), tj. zahřívání vedení, vlastních spotřebičů a způsobují úbytky na vedeních. 
Nejzávažnějším problémem jsou ale ztráty na transformátorech a ostatních spotřebičích s magnetickým obvodem (motory),kde celkové ztráty v železe jsou úměrné součinu kvadrátu frekvence a kvadrátu proudu. Znamená to, že 1A páté harmonické způsobuje stejné ztráty vířivými proudy, jako 5A základní frekvence. 

Pro správný a optimální návrh kompenzačního zařízení je nutné získat maximální informace o kompenzovaném odběru a síti, do které bude zařízení připojeno. 
Jedná se zejména o průběh činného a jalového výkonu kompenzovaných spotřebičů, úroveň harmonických proudů a napětí v uzlu připojení kompenzátoru, zkratový výkon atd. 
Z těchto podkladů se stanoví požadavky na parametry kompenzátoru, tj. kompenzační výkon, způsob a rychlost regulace a spínání kompenzačních stupňů, řešení s hradící tlumivkou nebo jako filtr atd. 
Nelineární spotřebiče např. polovodičové měniče, řízené pohony, svářečky, obloukové pece,výbojková a zářivková svítidla, počítačové sítě atd. znečisťují rozvodné soustavy generováním harmonických složek, které mohou způsobit přetížení kompenzačních kondenzátorů. 
Úroveň znečistění a volba vhodného typu kompenzačního zařízení může být předběžně stanovena z podílu výkonu generujících nelineárních spotřebičů SGH ku instalovanému výkonu transformátoru SN . 

Je-li: 
SGH / SN < 20% (málo znečistěná síť) 
- lze použít nehrazený (nechráněný) kompenzační rozváděč (MINIKOM, MINIVARKOM, VARKOM) 

20% < sGH / SN < 50% (znečistěná síť) 
- nutno použít hrazený (chráněný) kompenzační rozváděč (F-KOM, STYKOS) 

SGH / SN > 50% (silně znečistěná síť) 
- k redukci činitele zkreslení je nutno použít speciální kompenzační zařízení - kontaktujte prosím servisní oddělení EMCOS s.r.o. 

Průřez přívodních silových vodičů nutno volit s ohledem na max. proud kompenzátoru, který se rovná 1,43násobku celkového proudu kondenzátorů IV =1,43 x IC 
(uvažováno zvýšené napětí sítě 1,1 x UN a možné přetížení harmonickými složkami 1,3 x IN). 
Zjednodušeně je možno max. proud kompenzace [A] stanovit pro síť 400V jako 2,06-násobek kapacitního výkonu [kvar], nebo 1,65-násobek pro síť 500V a 1,2-násobek pro síť 690V. 

Přístrojový transformátor proudu v hlavním rozváděči je vhodné umístit ve stejné fázi, ze které je odebíráno i napájecí a měřící napětí pro regulátor (u kompenzátorů Emcos obvykle fáze L1). 
Nutnou podmínkou pro bezchybnou funkci regulátoru je správný sled fází na vstupu rozváděče 
(fáze L1 předbíhá fázi L2, fáze L2 předbíhá L3). 

Rozváděč smí být instalován v suchých, bezprašných a stavebně dokončených prostorách.Kompenzační rozváděče je možno umístit nad kabelovým kanálem bez dalších opatření (všechny kondenzátory, použité v rozváděčích EMCOS obsahují nevytékavý impregnant nebo plyn). 
Kompenzátory s většími tepelnými ztrátami (zejména VARKOM >300kvar, F-KOM, STYKOS) je nutno projektovat dořádně větraných rozvoden, případně zajistit dostatečný odvod ztrátového tepla. Maximální ztráty při provozovaném jmenovitém výkonu kompenzátorů jsou uvedeny 
v katalogu kompenzačních rozváděčů. 

Měření doporučujeme provádět především v těchto případech: 

 • Kvalifikovaný návrh kompenzačního zařízení, určení výkonu a typu kompenzačního rozváděče (standardní nebo hrazený/chráněný, stykačový nebo bezkontaktní, vhodné umístění) 
 • Návrh filtračně-kompenzačních zařízení pro potlačení harmonických složek napětí 
 • Analýza energetického rušení při provozu většího množství nelineárních spotřebičů jako jsou frekvenční měniče, usměrňovače, UPS, svářecí zařízení, obloukové pece atd. 
 • Optimalizace spotřeby elektrické energie, volba vhodné sazby, stanovení 1/4 hodinového maxima 
 • Nesrovnalosti při měření odběru elektrické energie, kontrola přesnosti měřících souprav 
 • Poruchy kompenzačních zařízení, kontrola kvality kompenzace, uvádění kompenzačních rozváděčů do provozu, posouzení vlivu kompenzace na rozvodnou soustavu. 


Společnost EMCOS používá kromě jiných přístrojů vysoce výkonný síťový analyzátor PNA550 (ELCOM-DEWETRON) a zajišťuje tato speciální měření: 

 • Harmonická analýza - FFT analýza do 50.harmonické pro čtyři napětí a čtyři proudy, včetně celkového harmonického zkreslení THDU a THDI 
 • Monitorování výkonů a energií, záznam a statistické vyhodnocování všech dostupných elektrických veličin:celkové výkony a výkony základní harmonické, rozdělení na dodávku a odběr a na kapacitní a induktivní energii, rozlišení celkového účiníku PF a účiníku základní harmonické. 
 • Názorným pomocníkem je vestavěný osciloskop a vektorskop. 
 • Zápis rychlých dějů se vzorkovací frekvencí až 25,6kHz pro vyhodnocování přechodných dějů. 
 • Monitorování a analýza kvality napětí v souladu s normou ČSN EN 50160 umožňuje statistické vyhodnocení naměřených hodnot napětí z hlediska normy ČSN EN 50160. 
 • Měřič blikání - flickermeter. Vyhodnocuje jak krátkodobý Pst, tak i dlouhodobý vjem blikání Plt. 

Význam dostatečné rychlosti bezkontaktních kompenzátorů byl ověřen při kompenzaci provozu svářecího stroje na výrobu armatur (drátěných sítí) do betonu. 
Svářecí automat s délkou sváru asi 300ms při opakování kratším než 1s byl kompenzován bezkontaktním rozváděčem Stykos s "rychlým" regulátorem EFR7. 
Bylo ověřeno, že během 3 až 4 period síťového kmitočtu dochází k připnutí kondenzátorů. 
K uvedeným fázím regulátoru "prodleva - měření - výpočet" je nutno přičíst dobu, kdy tyristorový spínač po přivedení povelu k sepnutí čeká na první průchod napětí na spínači nulou. 
Obdobně po ukončení sváru dochází max. do 3 period k odpojení kapacit. 
Bylo tak ověřeno, že tento systém zpětnovazební rychlé regulace EFR7 je vhodný pro děje 
s dobou trváníalespoň 10period (200ms). Čím víc se blížíme k limitu 3-4period, zhoršuje se poměr doby účinné kompenzace k době, kdy je překompenzováno, popř. nedokompenzováno. 
Pro intervaly kratší než 200ms doporučujeme řídit spínání kapacit ne zpětnovazebním regulátorem, ale přímoovládacími impulsy od indukčního spotřebiče, nebo pomocí proudového relé (čidla) vyhodocujícího nárůst induktivního proudu. 

STYKOS - impulzní odběr (horní průběh) / připnutí kondenzátorů (spodní průběh)

STYKOS - impulzní odběr (horní průběh) / připnutí kondenzátorů (spodní průběh)

© 2023 Emcos.cz - všechna práva vyhrazena

Web vytvořila Pro-idea s.r.o.